රැකියා ඇබෑර්තු

ලී පොලව සැකසීම,පොලිස් කිරීම (ඔපදැමීම) ආයතනයකට.

  • වඩූ වැඩ සාමාන්‍ය දැනීම.
  • වයස 20/25 අතර පිරිමි.
  • නතරවී වැඩකල හැකි.
  • දුර පලාත් වල විශේෂයි.
  • සැහැල්ලු වාහන බලපත්‍ර ඇති ශේෂයි.
  • වැටුප් සාකච්ඡා කරගත හැකි.
  • දු:අ සමග අයදුම්පත් පහත ලිපිනයට

යුනික් පාකටි ෆලෝරීන් අංක 163/1ඒ මල්වතුහිරිපිටිය බුත්පිටිය, ගමිපහ

සනික ඇමතුම් 0773935534